SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 5,000 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
พุ่งแหลน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 1
08:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 1
08:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กระโดดสูง - หญิง 
 สัตตกรีฑา 2
09:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ขว้างค้อน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
 สัตตกรีฑา 3
15:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ขว้างจักร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กระโดดไกล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 4
16:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 4
16:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม กรีฑา  34 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
08:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
08:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
13:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
13:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม กีฬาทางอากาศ   4 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W  คู่ที่ 9
จันทบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:40
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
จันทบุรี  vs  น่าน
 รอบแรก
14:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 183
ลำพูน  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 184
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 185
ระยอง  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 186
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 187
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:15
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 188
ฉะเชิงเทรา  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09:15
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 189
ระยอง  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
09:15
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 190
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:15
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 191
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบสาม
09:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 192
ระยอง  vs  ลพบุรี
 รอบสาม
09:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 193
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 194
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 195
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 196
กาญจนบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
09:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 197
ระยอง  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
09:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 198
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบสาม
09:55
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 199
กาญจนบุรี  vs  ระยอง
 รอบสาม
09:55
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 200
อุดรธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 201
อุบลราชธานี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 202
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 203
ชลบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 204
อุดรธานี  vs  ลำพูน
 รอบสอง
10:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 205
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 206
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 รอบสอง
10:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 207
กระบี่  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
10:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 208
ลำพูน  vs  ลพบุรี
 รอบสาม
10:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 209
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
 รอบสาม
10:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 210
เชียงใหม่  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 211
ระยอง  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 212
กาญจนบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 213
กาฬสินธุ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 214
อุดรธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 215
สุโขทัย  vs  ระยอง
 รอบสอง
10:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 216
กาญจนบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
10:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 217
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบสอง
10:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 218
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 219
สุโขทัย  vs  นครสวรรค์
 รอบสาม
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 220
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสาม
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 221
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 222
ภูเก็ต  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
11:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 223
สุโขทัย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
11:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 224
นครสวรรค์  vs  ระยอง
 รอบแรก
11:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 225
อุดรธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
11:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 226
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
11:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 227
สุโขทัย  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 228
ระยอง  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 229
กาญจนบุรี  vs  พิจิตร
 รอบสอง
11:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 230
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบสาม
11:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 231
ระยอง  vs  พิจิตร
 รอบสาม
11:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 232
นครศรีธรรมราช  vs  ยะลา
 รอบแรก
11:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 233
ขอนแก่น  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
11:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 234
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
11:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 235
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 236
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 237
อุดรธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 238
เชียงใหม่  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 239
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 240
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
 รอบสาม
11:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 241
เชียงใหม่  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
11:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 242
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 243
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 244
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
13:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 245
ฉะเชิงเทรา  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 246
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
13:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 247
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
13:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 248
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบ RE
13:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 249
อุบลราชธานี  vs  ลำพูน
 รอบชิงที่ 3
13:35
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 250
ระยอง  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
13:35
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 251
กาญจนบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบชิงที่ 3
13:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 252
กาฬสินธุ์  vs  กระบี่
 รอบ RE
13:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 258
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
13:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 253
ชลบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
13:45
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 254
กาญจนบุรี  vs  ระยอง
 รอบชิงที่ 3
13:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 255
ชลบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบชิงที่ 3
13:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 256
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 257
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 262
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 263
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 264
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 259
ขอนแก่น  vs  ลพบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 260
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 261
ลพบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม คาราเต้โด  82 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (70 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
Official
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
เจ็ตสกี
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  อุดรธานี
 สะสมคะแนน
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 สะสมคะแนน
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 สะสมคะแนน
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 สะสมคะแนน
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 สะสมคะแนน
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 สะสมคะแนน
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  อุดรธานี
 สะสมคะแนน
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 8
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 สะสมคะแนน
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 สะสมคะแนน
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 10
ชลบุรี  vs  อุดรธานี
 สะสมคะแนน
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง 
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
ฉะเชิงเทรา  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 7
ฉะเชิงเทรา  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
ชลบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
ปทุมธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 13
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 15
ราชบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 17
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 18
ราชบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 20
ราชบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย 
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม เจ็ตสกี  34 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 63
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 64
ศรีสะเกษ  vs  กำแพงเพชร
 พบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 65
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
 พบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 66
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 พบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 67
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
 พบกันหมด
09:40
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 68
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
09:50
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 69
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 พบกันหมด
09:55
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 70
ภูเก็ต  vs  สงขลา
 พบกันหมด
10:10
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 71
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 พบกันหมด
10:10
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 72
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด
10:20
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 73
น่าน  vs  ภูเก็ต
 พบกันหมด
10:20
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 74
ราชบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 พบกันหมด
10:35
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 75
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 พบกันหมด
10:35
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 76
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 พบกันหมด
10:49
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 77
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
11:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 78
สมุทรสาคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 8 ทีม
11:32
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 79
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
12:02
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 80
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
12:10
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 81
กำแพงเพชร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
12:25
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 82
พิจิตร  vs  ราชบุรี
 รอบ 8 ทีม
12:35
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 83
ชลบุรี  vs  ชลบุรี 2
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 84
ราชบุรี  vs  น่าน
 รอบ 8 ทีม
13:02
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 85
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 86
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:05
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 87
พิจิตร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:25
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 88
กำแพงเพชร  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
14:25
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 89
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 90
ชลบุรี  vs  กำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ
16:14
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  28 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  M9
สงขลา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย A  M10
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:40
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 8
ชัยนาท  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
11:10
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C  M11
ระยอง  vs  น่าน
 รอบแรก
12:50
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
ลำพูน  vs  ระยอง
 รอบแรก
13:20
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C  M12
ชัยภูมิ  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม ซอฟท์บอล  7 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 33
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 34
สุพรรณบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 35
อุบลราชธานี  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 36
พิษณุโลก  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 37
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 38
นครปฐม  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 39
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 40
นครศรีธรรมราช  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
16:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
17:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 10
อุทัยธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
17:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 11
บุรีรัมย์  vs  พิจิตร
 รอบแรก
18:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 12
ปทุมธานี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
18:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 9
บึงกาฬ  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 10
อุดรธานี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:40
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 11
บุรีรัมย์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:20
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 12
นครพนม  vs  ตรัง
 รอบแรก
12:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาสารคาม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
ประจวบคีรีขันธ์  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
กระบี่  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
สมุทรปราการ  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
สงขลา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
นครปฐม  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
สงขลา  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:30
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
นนทบุรี  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
10:33
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
สุราษฎร์ธานี  vs  สระบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:30
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
นนทบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
11:45
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 16
กำแพงเพชร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 17
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 18
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
ชัยภูมิ  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เทนนิส  19 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 144
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบสอง
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 145
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 146
ลำพูน  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 147
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 150
นนทบุรี  vs  ระนอง
 รอบสอง
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 148
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบสอง
09:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 149
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
09:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 151
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 152
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
09:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 153
ระนอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 154
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
09:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 155
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 156
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
10:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 157
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 158
สุพรรณบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
10:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 159
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 160
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 161
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบสอง
10:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 162
สุราษฎร์ธานี  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
10:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 163
ยโสธร  vs  นครปฐม
 รอบสอง
10:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 164
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
10:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 165
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
10:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 166
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 167
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 168
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 169
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 170
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 171
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 172
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
12:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
ขอนแก่น  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
12:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 4
ลำพูน  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 5
บุรีรัมย์  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
12:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  ระนอง
 รอบแรก
12:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
12:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
พิษณุโลก  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
12:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 177
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบรองชนะเลิศ
12:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 178
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 179
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
12:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 9
ระนอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
12:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 10
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
12:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  ลำพูน
 รอบสอง
12:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 180
พิจิตร  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 12
บุรีรัมย์  vs  พิจิตร
 รอบสอง
13:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 13
นนทบุรี  vs  ระนอง
 รอบสอง
13:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 14
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
13:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 16
ระนอง  vs  ขอนแก่น
 รอบสาม
13:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 17
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบสาม
13:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 18
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
13:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 20
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 21
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 22
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
14:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 23
นนทบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 24
ระนอง  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
14:20
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 25
อุบลราชธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 26
บุรีรัมย์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 27
เพชรบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 28
นครราชสีมา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
14:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 32
บุรีรัมย์  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
15.00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 29
นครปฐม  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
15:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 30
ขอนแก่น  vs  ลำพูน
 รอบแรก
15:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 31
นครปฐม  vs  สงขลา
 รอบแรก
15:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
15:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 35
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
15:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 36
ระนอง  vs  สงขลา
 รอบสอง
15:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 37
บุรีรัมย์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
15:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 38
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
15:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 39
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
15:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 40
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
15:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 41
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
16:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 43
เพชรบุรี  vs  พิจิตร
 รอบสอง
16:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 44
สงขลา  vs  ลำพูน
 รอบสอง
16:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 45
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
16:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 46
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบสอง
16:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 47
สงขลา  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
16:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 48
ระนอง  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
16:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 49
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบสอง
16:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 50
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
16:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 51
ระนอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสาม
16:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 52
สุพรรณบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบสาม
16:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 53
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
17:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบสาม
17:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 55
สงขลา  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
17:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 56
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบสาม
17:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 57
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
17:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 58
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
17:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 59
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
17:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 60
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 61
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 62
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
18:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 63
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
18:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  95 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
สุราษฎร์ธานี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
08:30
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
นครนายก  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:30
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
พิษณุโลก  vs  ระนอง
 รอบแรก
13:00
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
บุรีรัมย์  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
14:30
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม เนตบอล   5 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 19
ราชบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 20
สุรินทร์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:35
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 21
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12.10
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 22
สงขลา  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:40
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 23
บุรีรัมย์  vs  เชียงราย
 รอบแรก
15.30
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 24
บุรีรัมย์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
17.10
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
17:00
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 31
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
17:00
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 26
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 รอบแรก
17:20
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 32
ราชบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
17:20
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 27
สระบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
17:40
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 33
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
17:40
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 34
ชุมพร  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
18:00
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร  vs  แพร่
 รอบแรก
18:20
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
18:40
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม บาสเกตบอล  15 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B
นครราชสีมา  vs  แพร่
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย C
นครปฐม  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย D
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย D
นครราชสีมา  vs  ตรัง
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย B
ตรัง  vs  แพร่
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C
บุรีรัมย์  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B
อุดรธานี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย C
นนทบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม แบดมินตัน  12 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เพาะกาย  5 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย 2
นนทบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
12:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย 3
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย 4
สุโขทัย  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16.00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 3
ขอนแก่น  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย 4
นครสวรรค์  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย 3
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
Official
ทีมชาย   สาย 4
บุรีรัมย์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
นครพนม  vs  ระยอง
 รอบแรก
13.05
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13.27
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
สมุทรสาคร  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
13.45
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13.58
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:15
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
13:35
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
สกลนคร  vs  น่าน
 รอบแรก
13:51
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 9
บุรีรัมย์  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14.22
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 11
กาฬสินธุ์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14.41
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 13
กาญจนบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
14.59
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 8
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:08
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 10
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:28
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 12
นครสวรรค์  vs  นครพนม
 รอบแรก
14:46
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
นครราชสีมา  vs  ระยอง
 รอบแรก
15.16
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
สตูล  vs  กระบี่
 รอบแรก
15.37
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
แพร่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:02
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
เชียงราย  vs  ลำปาง
 รอบแรก
15:20
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
สมุทรปราการ  vs  พังงา
 รอบแรก
15:50
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
หนองบัวลำภู  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
16.02
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 21
อุบลราชธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
16.20
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 22
ยะลา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
16.31
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 23
สกลนคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
16.44
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 24
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
16.55
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
นครพนม  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
16:06