SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พศิณ    
นามสกุล
เชื้อต่าย
เพศ
ชาย
สังกัด
อุตรดิตถ์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร
 เรือพาย
  เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 
     
Sponcer