SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
วชิรพล    
นามสกุล
โสภารัตน์
เพศ
ชาย
สังกัด
อำนาจเจริญ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 
     
Sponcer