SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
วันชาเรฟ    
นามสกุล
มะยีเต๊ะ
เพศ
ชาย
สังกัด
ยะลา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 มวยสากลสมัครเล่น
  ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 
     
Sponcer