SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ทินภัทร    
นามสกุล
ปรินแคน
เพศ
ชาย
สังกัด
ขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยูโด
  รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
 
     
Sponcer