รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมหญิง รอบแรก สาย W คู่ที่ 9
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
จันทบุรี
106
 
 
Remark :
6
จาริยาพัชร  พันธศรีนิธิศ จันทบุรี
จันทบุรี
 
5
จารวีพัชร  พันธศรีนิธิศ จันทบุรี
จันทบุรี
 
7
วรรณการณ์  แสนรัมย์ จันทบุรี
จันทบุรี
 
3
พิมพ์พิชชา  เชิดฉาย จันทบุรี
จันทบุรี
 
9
พรชนิตว์  ส่งเสริม จันทบุรี
จันทบุรี
 
4
วรันธร  วงค์ภักดี จันทบุรี
จันทบุรี
 
จำปาศักดิ์  เฉลิมภาค จันทบุรี
จันทบุรี
 
2
สุวนันท์  เขียวโต จันทบุรี
จันทบุรี
 
14
อรอุมา  เสนานอก จันทบุรี
จันทบุรี
 
10
นภัทร  แล้วล้วน จันทบุรี
จันทบุรี
 
ณภัทร์ชนก  นาเม็ง จันทบุรี
จันทบุรี
 
15
สัณห์ฤทัย  โม่ทอง จันทบุรี
จันทบุรี
 
12
อารียา  เย็นเยือก จันทบุรี
จันทบุรี
 
11
ธรรชนก  เพาะปลูก จันทบุรี
จันทบุรี
 
13
นันท์นภัส  คนเจริญไกร จันทบุรี
จันทบุรี
 
107
มหาสารคาม
 
 
Remark :
11
รัชนีกร  ยอดนิโรจน์ มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
15
วราภรณ์  เสนาหมื่น มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
4
ศิริลักษณ์  วิทักษบุตร มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
1
จรรยพร  เที่ยงคาม มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
8
เนตรนภา  ทองพลขวา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
9
ศิริรัตน์  ปะนะสุนา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
12
วันวิสา  กาฬปักษ์ มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
14
ชไมพร  ไชยสิทธิ์สร้อย มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
10
กัลยากร  บุญทันเสน มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
7
ชลิดา  โพธินาม มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
13
พัทชนันท์  เวียงนนท์ มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
6
ธมนวรรณ  หันสา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
5
นัฐฐา  บุญทันเสน มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
2
กัลยรัตน์  คำพวงค์ มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
3
กัลยาณี  สีดาชมพู มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0