SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ธนกฤต    
นามสกุล
ยอดรักษ์
เพศ
ชาย
สังกัด
ภูเก็ต
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทควันโด
  รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 
     
Sponcer