รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย สาย 3 รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
3
 
   
 
เตะจุดโทษ
สรัลชนา บำรุงวุฒิ 90'
ปณิฎฐา จีรัตนะภวิบูล 90'
สมัญญา ภูรวัลย์ 90'

Remark :
18
ธัญญาณี  ฟองลมุน
กรุงเทพมหานคร
17
ชัชวัลย์  รอดทอง
กรุงเทพมหานคร
10
เพ็ญพิชชา  ไชยสีดา
กรุงเทพมหานคร
5
อาทิตยา  อัยสานนท์
กรุงเทพมหานคร
4
ธัญชนก  งามคณะ
กรุงเทพมหานคร
15
จรรยพร  ภูมัง
กรุงเทพมหานคร
1
สรัญญา  ตันติวัฒนสุทธิ
กรุงเทพมหานคร
16
สุภาพร  อินทรประสิทธิ์
กรุงเทพมหานคร
3
ธวันรัตน์  พรมทอง
กรุงเทพมหานคร
12
สรัลชนา  บำรุงวุฒิ
กรุงเทพมหานคร
8
กฤติมา  สมศรี
กรุงเทพมหานคร
11
ภรทิพย์  ทองวิจิตร
กรุงเทพมหานคร
14
พรชิตา  แท่นประทุม
กรุงเทพมหานคร
9
ธัญธร  เชื้อมั่น
กรุงเทพมหานคร
2
ญดาพร  มีลุน
กรุงเทพมหานคร
7
สมัญญา  ภูรวัลย์
กรุงเทพมหานคร
6
อาริตา  มัจฉาวานิช
กรุงเทพมหานคร
13
ปณิฎฐา  จีรัตนะภวิบูล
กรุงเทพมหานคร
   
 
0
ขอนแก่น
 
   
 
เตะจุดโทษ

Remark :
14
ณัฐนิชา  ภูชะหาร
ขอนแก่น
8
ศรัญญา  ลามี
ขอนแก่น
17
จันทรภรณ์  วิเศษวรรณ
ขอนแก่น
4
พรพรรณ  พรหมลอย
ขอนแก่น
10
ธาดารัตน์  ไทยทรงธรรม
ขอนแก่น
13
พลอยชมพู  สมนึก
ขอนแก่น
15
อรอุมา  หมู่หมื่นศรี
ขอนแก่น
3
พรนภา  อุ่นสา
ขอนแก่น
16
ตริตาภรณ์  ศรีนนท์
ขอนแก่น
18
ภัครมาส  กิจโม้มา
ขอนแก่น
11
ศิริวรรณ  ศรีมงคล
ขอนแก่น
9
เกสรา  สอดศรี
ขอนแก่น
12
ศศิธร  ดีมา
ขอนแก่น
1
ภัทรดา  ทัพพิลา
ขอนแก่น
5
ธิติมา  แดงนา
ขอนแก่น
6
อริสรา  วิชัย
ขอนแก่น
7
ขวัญจิรา  พรหมจันทร์
ขอนแก่น
2
อมราวดี  ภูเขา
ขอนแก่น
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม